type basisaanbod

Doelgroep

Kinderen van 2,5 tot 13 jaar waarvoor de maatregelen in het gewoon onderwijs niet het gewenste resultaat opleveren.

Doel

Onze werking type basisaanbod heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op een zo normaal mogelijk leven en werken in het normale arbeidscircuit.

Aanpak

Er wordt binnen onze werking type basisaanbod gestreefd naar het bijbrengen van zoveel mogelijk kennis, vaardigheden en attitudes op maat van iedere leerling, met de nadruk op het functionele karakter. De leerlingen leren LEVENSECHT (vb. tellen met geld, leren werken met tijdstabellen). De leerkrachten vertrekken vanuit een uitdagende leer- en leefomgeving en spelen in op de interesses en behoeften van de leerlingen.

Er wordt getracht de leerachterstand zo goed mogelijk weg te werken, maar er dient voortdurend rekening gehouden te worden met de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling. De link met het gewone basisonderwijs wordt nooit uit het oog verloren. De leerling wordt permanent geëvalueerd, zodat na 2 schooljaren wordt bekeken of een eventuele terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk is.

Naast de functionele vaardigheden ligt in deze werking ook de focus op het aanleren van sociale vaardigheden. De leerlingbegeleiding op school biedt hierbij de nodige ondersteuning.

Toekomstperspectief

De leerlingen met een attest type basisaanbod maken de terugkeer naar het regulier secundair onderwijs of stromen door naar het buitengewoon secundair onderwijs onderwijsvorm 3.

type 2

Doelgroep

Kinderen van 2,5 tot 13 jaar (met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging) met een matig tot ernstig mentale beperking of een meervoudige beperking (attest type 2) kunnen terecht binnen onze type 2 -werking.

Doel

Onze type 2-werking heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het latere leven. De focus ligt hierbij op de zelfredzaamheid en de communicatie van ieder kind.

Aanpak

Binnen de type 2-werking wordt de nadruk gelegd op het aanleren en inoefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen. Zo komt het maatschappelijk lezen en functioneel rekenen uitgebreid aan bod in de verschillende klassen, aangepast aan het niveau van elke leerling. Deze vaardigheden worden extra ingeoefend tijdens het wekelijkse winkelmoment, kookactiviteiten en de diverse didactische uitstappen (toneelvoorstellingen, marktbezoeken, wandelingen, sportactiviteiten, geïntegreerde werkperiode). Binnen alle aangeboden activiteiten en lessen staat het functionele centraal.

Ook ligt de focus op het stimuleren van taal en communicatie, eventueel aan de hand van ondersteunende communicatievormen (vb. SMOG en mind-express).

Door te gaan snoezelen, hippotherapie, danslabo, gymna, schaatsen, zwemmen en lichamelijke opvoeding leren de kinderen hun lichaam ruimtelijk kennen en beter controleren.

De nadruk ligt op het individueel aanbieden van vaardigheden en het werken in kleine stapjes op een gestructureerde, duidelijke manier.

Een multidisciplinaire aanpak en een nauwe samenwerking met ouders verhogen hierbij de kansen op succes!

Voor kinderen met een diagnose ASS of voor kinderen die nood hebben aan extra structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid, zijn er specifieke autiklassen.

Toekomstperspectief

Streefdoel voor deze kinderen is de overgang naar het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 1 of 2.

type 9

Doelgroep

Kinderen van 2,5 tot 13 jaar (met de mogelijkheid tot 1 jaar verlenging) met een normale begaafdheid en autisme.

Doel

Het uiteindelijke doel van onze werking type 9 is om de leerlingen met autisme zo integraal mogelijk in de huidige maatschappij te integreren. Onze autiwerking is daarbij gericht op:

 • verlagen van stress
 • verhogen van de zelfstandigheid
 • verhogen van flexibiliteit

Aanpak

Binnen onze type 9-werking wordt zowel een separate als een geïntegreerde autiwerking georganiseerd:

De autiwerking is gericht op leerlingen die nood hebben aan een specifieke autiwerking. De separate autiwerking is gebaseerd op zes pijlers:

 1. Voorspelbaarheid bieden
  • verduidelijking brengen in de tijd
  • verduidelijking brengen in de ruimte
  • verduidelijking brengen in activiteiten, taken
 2. Ondersteunen van communicatie
 3. Sociale vaardigheden trainen
 4. Creëren van een prikkelarme omgeving
 5. Visualiseren van activiteiten
 6. Individueel werken op maat van elk kind

De  geïntegreerde autiwerking is gericht op leerlingen voor wie het haalbaar is om geïntegreerd les te volgen in een klas met leerlingen zonder autisme.

We organiseren een autismevriendelijke omgeving en een aanpak waarbij de nodige structuur, verheldering en visualisering centraal staan. We vertrekken vanuit een drieledige ondersteuning, die gericht is naar de leerling, de leerkracht en de ouder(s).

Een doorstroming van de geïntegreerde naar de separate autiwerking en omgekeerd is afhankelijk van de nood van de leerling aan verduidelijking van de leeromgeving en de aangeleerde vaardigheden om zichzelf aan te passen aan de leeromgeving

Via de klassenraden met alle betrokkenen en in overleg met ouders en de leerling wordt bekeken wat voor elke leerling de juiste keuze is en hoe de eventuele overgang aangepakt wordt.

Toekomstperspectief

De leerlingen met een attest type 9 kunnen doorstromen naar :

 • het regulier secundair onderwijs
 • het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 1,2,3,4
Scroll naar boven